Pronájem bytů cizincům

1) Diskriminace

Pronajímání bytu cizincům není zákonem nijak zakázáno ani omezeno, naopak! I na cizince se vztahuje zákaz diskriminace zájemců o pronájem bytu, a to na základě jejich rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (zák. č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon).

2) Ohlašovací povinnost

Často se zapomíná, že pronajímatel má ohlašovací povinnost Policii ČR – Službě cizinecké policie. Tuto povinnost stanovuje § 99 a násl. zákona 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky.

Pronajímatel má oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování:

  • předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu,
  • předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu (např. nájemní smlouva),
  • nebo prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.

3) Vyžádejte si informaci o platnosti víz

Cizinci z EU se mohou na území ČR zdržovat bez omezení, mají pouze povinnost ohlásit svoji přítomnost příslušnému pracovišti cizinecké policie (pobyt delší než 30 dnů) případně požádat o přechodný pobyt (pobyt delší než 3 měsíce).

Cizinci z jiných států mohou pobývat na území ČR do 90 dnů bez víza (např. občané USA) nebo na základě krátkodobého víza uděleného ČR nebo jiným státem EU. Chce-li cizinec v ČR pobývat déle (více než 90 dnů), musí získat dlouhodobé vízum.

(Aktuálně platí výjimka pro občany Ukrajiny, kterým je udělována dočasná ochrana.)

Riziko uplynutí či pozbytí práva k pobytu je u občanů EU zanedbatelné, ale při uzavírání nájemní smlouvy s cizincem ze země mimo EU je vhodné požadovat informace ohledně doby platnosti víz ev. povolení k pobytu.

Může se totiž stát, že nájem bude ukončen předčasně a „bez varování“ právě z důvodu, že cizinec nemá právo na území ČR dál pobývat. Nájemní smlouva by sice zůstala v platnosti, ale vymahatelnost nájemného a dalších pohledávek či náhrady škody v zahraničí by byla velmi problematická. Doporučit tedy lze i využití maximální možné jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

4) Volba práva v nájemní smlouvě

Pokud uzavírá pronajímatel nájemní smlouvu s cizincem, je samozřejmě potřeba ho správně identifikovat, tzn. uvést přesné jméno, příjmení, datum narození a doplnit také číslo a typ identifikačního dokladu (např. pas) vč. země, která doklad vydala.

Dále je ale také vhodné do smlouvy uvést tzv. „volbu práva“! Protože účastníkem právního vztahu je cizí státní příslušník, jde o smlouvou s mezinárodním prvkem a v krajním případě by tak případný spor mohl být řešen před zahraničními soudy.

Tomuto riziku se dá předejít přidáním jednoduchého ustanovení do nájemní smlouvy.

Obvyklé znění tohoto ustanovení může být:

„Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy i v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným českým soudem podle českého práva“.

Doporučujeme však místo tohoto využít pro volbu práva rozhodčí doložku, která je pro pronajímatele výhodnější.

Čerpáno 

Bc. Marie Ratajová
právnička, specialistka na realitní právo

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *